Home

Contact

COCMA Buitenlandbeurs

 

Secretariaat

p/a Dhr. H. Koldenhof
Koperwiek 6
3435 AS Nieuwegein

Email: info@cocma.nl
www.onderwijsfondscocma.nl

Kansen kun je creëren

De jaarlijkse COCMA Buitenlandbeurs is bedoeld voor studenten uit het hoger deeltijdonderwijs in Nederland die door een tijdelijk verblijf in het buitenland een aantoonbare meerwaarde aan hun studie kunnen geven. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de situatie in het land van verblijf en de duur van de stage of het project. Maximaal bedraagt de beurs € 5.000,-. In alle gevallen zal de student ook zelf moeten bijdragen in de kosten. Van aanvragers van de beurs wordt verwacht dat ze een gedetailleerd plan inclusief begroting en een curriculum vitae indienen. Van belang is o.a. dat duidelijk wordt aangegeven de meerwaarde van de stage in dat gekozen land dit ten opzichte van een stage in Nederland. De aanvraag moet ondersteund worden door afzonderlijke aanbevelingsbrieven van minimaal twee docenten waaruit ook o.a. deze meerwaarde moet blijken. Als deeltijdstudent wordt hier bedoeld een student die naast een reguliere baan een officiële deeltijdopleiding volgt aan een hogeschool of universiteit. De beoordeling geschiedt door, door het bestuur aangewezen, deskundigen die een advies uitbrengen aan het bestuur. Het bestuur toetst marginaal het advies, kent de COCMA Buitenlandbeurs toe en stelt de hoogte van de beurs vast. Bij toekenning van de beurs worden afspraken gemaakt over de verslaglegging van het project/ de stage. De voorkeur gaat daarbij op voorhand uit naar een bijdrage aan een congres, symposium of colloquium of de publicatie van een artikel, maar ook andere vormen van verslaglegging zijn denkbaar. De beurs wordt in twee delen beschikbaar gesteld, een deel voor vertrek en bedraagt maximaal € 4.000,-. Het restant, maximaal € 1.000,-, volgt na de overeengekomen verslaglegging en goedkeuring door de deskundigen.

De aanvraag dient, jaarlijks voor 1 juni, zowel schriftelijk als digitaal te geschieden bij het Bestuur van de Stichting Onderwijsfonds COCMA.

Bij twijfel over de haalbaarheid van de aanvraag kan, onder vermelding van relevante gegevens, via het emailadres vooraf nadere informatie worden verkregen. In bijzondere gevallen is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk na de sluitingsdatum nog een aanvraag in te dienen. Ook hierover is informatie, onder vermelding van relevante gegevens, verkrijgbaar via het emailadres. Aanvragen worden strikt vertrouwelijk behandeld. Slechts namen van de daadwerkelijke ontvangers van de beurs kunnen worden bekend gemaakt. De uitslag, waarover niet kan worden gecorrespondeerd, dient bekend te zijn voor aanvang van de stage. Het heeft voor voltijdstudenten geen zin aanvragen in te dienen, deze worden niet ontvankelijk verklaard.

Lees ook de meest recente verslagen van deeltijdstudenten met een Cocma-Buitenlandbeurs.

Print deze pagina