Een steuntje in de rug voor de (deel)tijd student

Beurs bijzondere omstandigheden
Deeltijd-studenten
Het Onderwijsfonds COCMA stelt een tegemoetkoming van maximaal € 5.000 beschikbaar voor studenten die een officieel geregistreerde deeltijdopleiding volgen aan een erkende Nederlandse hogeschool of universiteit, maar door bijzondere omstandigheden niet meer voor studiefinanciering in aanmerking komen. Te denken valt aan studievertraging door bijvoorbeeld ziekte of door zeer moeilijke familie-omstandigheden. Van belang is dat de betreffende student vastbesloten is de opleiding af te ronden.
Het budget wordt jaarlijks vastgesteld; het aantal studenten dat ondersteund kan worden, is dus beperkt.
Indien het jaarlijkse budget dat toelaat, bestaat ook voor studenten die niet in deeltijd studeren, de mogelijkheid om ondersteuning te vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die door moeilijke omstandigheden in hun leven geen passende studie hebben kunnen volgen of voltooien.

Procedure
Een aanvraag voor een tegemoetkoming moet, naast uiteraard een curriculum vitae, helder omschrijven om wat voor bijzondere omstandigheden het gaat, en op welke studie-activiteiten de aanvraag betrekking heeft. Aanvragen dienen voór 1 juli van een boekjaar te worden ingediend via info@cocma.nl. Als de aanvraag in aanmerking komt voor een tegemoetkoming, volgt binnen uiterlijk 4 weken een persoonlijk gesprek met de voorzitter en de secretaris van het Onderwijsfonds COCMA. In dat gesprek gaat het om nadere toelichting op de aanvraag, waarna mogelijk de aanvrager nog andere sponsoren moet trachten te vinden om de begroting rond te krijgen. Als de tegemoetkoming wordt toegekend, worden onder meer afspraken gemaakt over verslaglegging en betaling.
Over afwijzing van een aanvraag kan niet worden gecorrespondeerd.

Nadere informatie
J. Hoogendoorn
Tel: 0651 983 694
Mail: janhoogendoorn@planet.nl