Een steuntje in de rug voor de (deel)tijd student

OVER ONS
Het Onderwijsfonds COCMA is voortgekomen uit de in 1916 opgerichte Stichting COCMA, de Centrale Opleidingscursussen voor MO-Akten. Het bureau van de stichting was gevestigd aan de Maliebaan te Utrecht en huurde lesruimten bij onderwijsinstellingen, verspreid over de stad Utrecht.
De aanleiding voor de oprichting van het Onderwijsfonds COCMA in 1984 was de fusieoperatie in het Hoger Beroepsonderwijs waarbij afzonderlijke hbo-instellingen fuseerden tot grotere hogescholen. In dat kader moest de Stichting COCMA, die deeltijdopleidingen voor MO-akten verzorgde (zie hieronder), samengaan met de SOL, de voltijds lerarenopleiding. Het COCMA-bestuur besloot toen het eigen vermogen veilig te stellen voor zoals het bestuur dat toen formuleerde, ‘aansprekende initiatieven met betrekking tot het deeltijdonderwijs in Nederland’. Aanvankelijk ondersteunde het fonds met name opleidingen op tertiair niveau, maar vanaf 2014 is het accent grotendeels verschoven naar ondersteuning van individuele studenten.

Daarnaast heeft het fonds een aantal publicaties (mede)gefinancierd en met de werkbeurs een fors aantal onderwijsjournalistieke producties mogelijk gemaakt. Een overzicht daarvan vindt u in ons archief (onder constructie), maar over één ervan zeggen we hier wat meer: Waarvan Akte, een geschiedenis van de MO-opleidingen in de periode 1912-1987. Een van de indertijd acht MO-opleidingen was de in Utrecht gevestigde COCMA, de Centrale Opleidingscursussen voor MO-Akten. MO-opleidingen zoals de COCMA leverden gedurende hun bestaan bijna de helft van de docenten voortgezet onderwijs af en vervulden daarmee een belangrijke rol in de expansie van het onderwijs in de vorige eeuw.

Bovendien hadden de opleidingen een belangrijke emancipatoire functie: ze fungeerden gedurende een groot deel van hun bestaan als deeltijdopleiding voor onderwijzers die op die manier konden opklimmen naar het voortgezet onderwijs. Zie voor meer informatie: Jozef Vos & Jos van der Linden (2004), Waarvan Akte. Geschiedenis van de MO-opleidingen, 1912-1987. 

Bestuur
Het bestuur van het Onderwijsfonds COCMA bestaat uit:
Harrie Broekman (voorzitter)
Jan Hoogendoorn (secretaris)
Rob van der Brug (penningmeester)